188 HET BUITENHOF legen hebben? Dat moet het wel ongeveer zijn. Geheel duidelijk is dan echter niet, hoe we begrijpen moeten, dat Doublet op 20 Febr. 1592 consent krijgt, om „aende Zuytzyde van (zijn) huyssingeeen wtsteecksel ende affdack (te) maecken tegen sHooffs Turfflootse, te weten vande muyre vande voornoemde lootse Oostwaerts zoe verre jegenwoordig de glinting vande voorsz. huysinge es wtsteeckende ende ten Suyden tot aenden pilaer,. die tot styffinge vande voorn, lootse is gestelt”. Daar onder „huizinge” zoowel erf als huis moet worden verstaan, zal de zaak zoo moeten worden begrepen, dat het ten behoeve van Doublet aan den voorkant van de Turfschuur gezette „uitsteeksel en afdak" niet met diens huis als zoodanig samenhangt. Het is een bijgebouwtje! (160, 106; vD 107/8, waar met een ver keerde lezing staat 's Hoofs Fursts lootse voor Turfflootse; ook de acte van 30 Maart 1595 (160, 319) heeft hierop betrekking). E 1592. Op 3 Apr. 1592 verkoopt Nicolaes Darchy het huis sub E, dat nu „Het Wapen van Orangiën” heet, aan Hans van Tilburch (vD 105). Dit geschiedt met consent van Prins Maurits. De acte van consent is van 15 Apr. 1592 (201, advRG bij acte van 8 Oct. 1611; de acte van 15 Apr. '92 is geregistr. in het Witte Register mette Rode Rose, f° 165, dat echter momenteel niet geconsulteerd worden kan). We zagen onder litt.a N, 1608, dat Hans van Tilburch, deur waarder van de Staten-Generaal, later op het Binnenhof woont. 1595. Reeds op 7 Apr. 1595 verkoopt Jan Jansz. het weer aan Claes Lowrijsz. van Ravesteyn. Het moet toen een herberg geweest zijn, want Arent Jansz. van Woestinckhoven, waard in „Het Wa pen van Orangiën” heeft het in huur. Deze snel opeenvolgende overgangen zijn des te vreemder, daar een (d°. 29 Juli 1609) voor notaris Pieter de Hantscoewercker af gelegde verklaring (behalve Darchy) heel andere eigenaarsnamen noemt, t.w. Claes Scoutens, deurwaerder van den Hove, Claes Dar chy, Maeye Backers en Claes Jansz. 't Hooft (200, bijlage bij acte van 18 Aug. 1609). Of zijn daar ook huurders bij? O 159411602. Nu men het vroegere Timmerhuis aan zijn bestemming onttrokken heeft, is de O.kant van den lateren Praktizijnshoek in- 1593. Reeds spoedig gaat het huis over op Lenert Gerritz., die het op 13 Nov. 1593 verkoopt aan Jan Jansz. (vD 105).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 204