192 HET BUITENHOF de Edeluy- 28/29 1601. Bos niet meer genoemd. Jacob ten, heeft Jacob samen aan 28/29 1602. Met betrekking tot het huis op perc. 28/29 wordt Cornells J J van Buyeren, nu ook Jansz. gehee- aan den Brandmeester (of „Concherge vande Hoffbrant’ gedurende 6 jaar worden gerestitueerd. Uiteraard blijft het huis daarbij eigendom van de Grafelijkheid (162, 6 v°; mn, rk en advRG 195). Op 17 Sept. 1605 krijgt hij nog permissie, op zijn kosten voor bij de poort binnen de heining van de Timmerwerf, waar hij achter wonende is, te bouwen een klein voorhuisje en een keukentje van 10 bij 10 voet (162, 339). A 1601. Voor de „stalle, daer nu de paerden staen van den van Syne Exc.” zie hierboven sub 28/29. We keeren nu naar de overzij terug en treffen daar aan helaas maar voor een oogenblik Cornelis Bos, timmerman, het eerste lid, naar alle waarschijnlijkheid, van het tweemanschap Bos en van Harn, dat ons in 1616 de zoo uitermate fraaie en betrouw bare kaart van Den Haag leveren zal. Hij bevindt zich in gezel schap van Jacob van Buren, metselaar (d.i. aannemer van metsel werk), en samen koopen zij van-Nicolaes Doublet een stuk van diens erf, aan de Z.zijde van diens woning, naast de Turfschuur van de Grafelijkheid. Het koopcontract wordt op 5 Maart 1601 door notaris Brederode bevestigd. Het erf is „streckende inde brete, van 't Noorden naer den Zuyden, vande groote hooffsche Turff- schuyre (perc. 30 of daaromtrent) tot aende stalle (perc. A of daaromtrent), daer nu de paerden staen van de Edeluyden van Syne Exc., welcke stal eertyts mede daer aen plach te wesen, maer by den voorn. Doublet getransporteert is aen Syne Exc.de lengte van ’terve streckt, van ’t Oosten naer ’t Westen, vande poort ofte muyre vanden voorn. Doublets erve tot achter opde Beecke.” De acte is geteekend door Nicolaes Doublet, Jacob van Buyren en Cornelis Reyer Bos. Pieter Bor verheugt zich over het bouwplan, dat „streckende (es) tot vercieringe vanden plaetse, also het nu maer eenen vuylen hoeck es.” Hij adviseert dan ook gunstig op het verzoek om consent. Dit wordt verleend op den 19™ Apr. 1601 (162, 20; mn, rk met bijlage en advRG 195).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 208