12 GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN naam een karos zien voorbijtrekken, vooraf- Garde-lanciers in roode uniformen, en Maria Louise zaten, die een rond- Zeker zullen nog verscheidene malen de vroolijke vlag gen gewapperd hebben, maar ook droeve dagen zouden aanbreken, o.a. de jaren 17951811, toen het sierlijke groen, waarmede men de huizen versierde, werd ver vangen door sombere herstkransen. Dat was op 24 October 1811, wanneer de geboorte van den jongen Koning van Rome feestelijk gevierd werd. Toen kónden de bewoners van den Lange Vijver berg, waarvan de naam veranderd was in „Cours de L’Impératrice”, gegaan door een waarin Napoleon rit door de stad maakten. ’s Avonds straalde de stad in een glanzende illumina tie. Bijzonderlijk maakte een der huizen, het 8ste huis, bekend als het Schuilenburgsche huis, dit feest als een opgedrongen maskerade mede. Hoewel van verontwaar diging vervuld, bestond er een reden om niet onhoffelijk te zijn. In het gevolg van den Keizer bevond zich Maar schalk Berthier, Prins van Neuchatel en Wagram, die bij den Heer van Schuylenburch, natuurlijk tegen zijn zin ingekwartierd was. Toen de gast den volgenden dag het balkon betrad marscheerden juist een Fransch detachement in beeren- mutsen voorbij en salueerde hij de oude Garde, die hem geestdriftig toejuichte. Een ander maal, op 1 Juni 1815, stond de Maarschalk Berthier op een balcon, nu niet in Den Haag, maar in Duitschland, bij zijn vorstelijke verwanten in het Bam berger Slot. Beneden krioelde de juichende menschen- massa. Russische troepen trokken voorbij tegen Frank rijk. Daar stortte de oude held in vertwijfeling neder en bleef verpletterd op de geplaveide straat liggen. Na-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 20