HET BUITENHOF 200 van H. Hondius, Onderwysinge inde Perspactieve Conste (1622/23), 30ste en 31ste figuur. De tuin is 15 roeden, 4 voeten (ca. 58 M.) lang en 8 roeden, 4 voeten (ca. 31 M.) breed. O 1624. Anthonis Eewoutsz., schoenmaker, is een oude bekende hoewel de lezer hem ongetwijfeld vergeten heeft! Men kan, onder 1624, iets over hem vinden in het hoofdstukje „Houten Winkeltjes bij de Gevangenpoort”. Eewouts, die vóór de door den Prins onder nomen werkzaamheden een winkeltje had staan bij de plek, waar het „nieuwe gebouw” is verrezen, is van hier uit naar de Ge vangenpoort, van de Gevangenpoort naar de St. Sebastiaansdoelen en vandaar weer naar hier verjaagd. Hij krijgt er op 5 Sept. 1624 (de mn heeft 10 Sept.) definitief een plekje dat weer moeilijk te determineeren is. Vermoedelijk is de toestand als volgt. Neeltje Cornelisdr., weduwe van Pieter Amen, heeft achter haar westelijke woning, die grenst aan de sloot, waarvan de voortzetting langs den nu nieuw ingerichten Prinsentuin loopt, nog een erf, dat stuit tegen den afscheidingsmuur van dien tuin (zie de kaart van Bos en van Harn, waar echter de tuin nog „Klein Akerland” is en in de handen van particulieren). Een bruggetje over dien sloot heen geeft toegang tot dit erf. Enkele stappen verder naar 't N. bevindt zich, parallel met dit bruggetje, een toegang tot den Prinsentuin; dit kan men afleiden uit het schetskaartje, genoemd aan het eind van de volgende paragraaf, en blijkt ook uit de teekeningen van Hondius. Het latere perceel O springt nog niet met een zwakke punt naarvoren in de richting van perc. B, maar de zich daar be vindende sloot loopt rechtdoor, parallel met de rooilijn van EDCB. Van den ingang van den Pinsentuin af nu, tot aan de Westbrug, die toegang geeft tot den (W.-O. loopenden) Cingel, wordt een strook van den openbaren weg gebruikt als „werf, waar de aarde van den tuin van den Prins van Oranje geleid en gepre pareerd wordt.” Dit behoeft niet te verwonderen. We zagen ook de mest uit den stal van de Edellieden met zorg vóór de deur van Jacob van Buren gedeponeerd! Op de plaats nu, waar zich het bruggetje bevindt, dat naar het achtererf van de weduwe van Pieter Amen leidt, op de plek van de aldaar te dempen sloot, deels naast het erf, deels naast het achterhuis van de weduwe, tusschen dit huis en de werf, waar de aarde van den Prinsentuin wordt gepre pareerd, mag de schoenmaker Eewouts zijn winkeltje zetten. De acte zegt het aldus: daar waar een bruggetje placht te liggen tusschen het huis van de weduwe van Pieter Amen de Jonge(in ’t Oos-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 216