AAN DEN LANGE VIJVERBERG 13 feesten lijke dagen Juliana en Prinses Beatrix zijn gevolgd door poleon schreef, toen hij dit vernam, „C’est fini, Berthier est mort,” i) M/aar alle tijden hebben weertijden en de blijde 17e November 1813 brak aan en toen werden op den in eere herstelden „Lange Vijverberg” de juichkreten „Oranje Boven” vernomen. Dat is meer dan een eeuw zoo ge bleven; wanneer Koningin Wilhelmina, gezeten in den Gouden Koets, de Kamers der Staten-Generaal moest openen of andere blijde gebeurtenissen plaats hadden en de bewoners van den Vijverberg hun familieleden en vrienden uitnoodigden om die schitterende optochten van uit hun vensters gade te slaan. Helaas ook die rustige tijd met zijn verschillende en wie denkt daarbij niet aan de onvergete- van de verloving en het huwelijk van Prinses Prins Bernhard en de blijde geboorten van en Prinses Irene zijn voorbijgegaan en zijn gevolgd door een nog vreeselijker tijd dan Ne derland in het begin der 19e eeuw doormaakte, toen de Duitschers op den lOen Mei 1940 een inval in ons land deden en zoo’n diepe ellende over ons Vorstenhuis, Volk en Vaderland brachten, onze mooie stad zoo hope loos vernielden en, wie weet nog hoeveel zullen ver nielen. Maar ook deze tijd gaat voorbij en wederom zullen optochten langs den Vijverberg trekken, al zal het zeker zijn in veel eenvoudiger vorm. DE VIJVER De Vijver omringd door een muur, was waarschijnlijk gegraven onder Floris de Vde en diende hoofdzakelijk Een latere beschrijving vermeldt, dat de Maarschalk zich niet opzettelijk van het leven beroofde, maar dat hij op een stoel was gaan staan om beter te zien en toen gevallen was. Deze gegevens zijn overgenomen uit „Das Schuylenburch’sche Haus im Haag.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 21