HET HUIS VAN ALEIDA VAN POELGEEST DOOR Dr. D. HOEK Toen ik mijn studie over het Buitenhof had voltooid, zei Dr. van Gelder: „Kunt U nu misschien zeggen, waar het huis van Aleida van Poelgeest gelegen heeft? U weet, dat in het Jaarboekje 1916 Jhr. Beelaerts dit aan den Noordkant van het Buitenhof localiseert.” Ik wist dit niet. Een mensch kan niet alles weten! Maar ik heb het, slechts korte, artikel onmiddellijk ter hand genomen en raadt thans den lezer, die over het Jaarboekje 1916 beschikt, hetzelfde te doen. Hij zal daarin zien, dat Jhr. Mr. A. W. Beelaerts van Blokland twee voor de localiseering van Jonkvrouw Aleida’s huis uitermate belangrijke acten naar voren brengt. Bij die acten wordt le. op 19 Maart 1395 het huis aan Wouter Woutersz. overgedragen en 2e. op 11 Maart 1396 dienzelfden Wouter Woutersz. een uitgang verleend, één roede breed, „streckende uut sinen erve over die beke tot aen der Plaetsen toe.” Bekend was, daarenboven, uit een vroegere studie, „dat Hertog Aelbrecht in 1391 een straatje van de poort naar het huis van Jonkvrouw Aleid van Poelgeest heeft laten maken door straatmakers uit Delft.” Jhr. Bee laerts betoogt en terecht dat de poort, waarop hier gedoeld wordt, de Westpoort moet zijn, t.w. die,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 227