KRONIEK OVER 1939 220 W. L. M. de Both, 16 Febr. 16 21 25 26 3 5 8 9 9 11 12 van van J. J. Rambonnet, oud- ,,De Nederlandsche van C. B. van Goor Zonen, 40-jarig jubileum van Arts. 70ste verjaardag van L. P. van der Heijden, secretaris van het Haagsche Comité voor Volksfeesten. Afscheidsaudiëntie bij H.M. de Koningin van den Gezant van Peru, den Heer Ricardo Boza Aizcorbe. Maaltijd in Hotel de Wittebrug aangeboden door Minister Slotemaker de Bruïne aan den Franschen Minister van Onderwijs, den heer Zay. Overleden A. G. Rinders, Directeur van de N.V. Electrische Drukkerij Luctor et Emergo. 1 Maart Voordrachtavond in het Gemeentemuseum, in samenwerking met de Vereeniging „Die Haghe” door Mevrouw Iris Zeilinga— Doodeheefver over „Batava Tempe of Voor hout” van C. Huygens. Overleden ten gevolge van een noodlottig ongeval Mr. F. F. Baron De Smeth, Hof maarschalk van H. M. de Koningin. Overleden Mr. J. P. de Meyere, oud-Secre- taris-Generaal van het Departement van Justitie. 75ste verjaardag Hoofdverkenner Padvinders”. 100-jarig bestaan Uitgeversmaatschappij. Overleden K. F. Sluys, ViceAdmiraal b.d. 125-jarig bestaan van den Generalen Staf. 80ste verjaardag van C. L. van Balen oud- Hoofdredacteur van „Het Vaderland”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 237