1 Juli 1 1 7 7 1 2-9 KRONIEK OVER 1939 229 1 3 4 5 25-jarig bestaan van de Eerste Nederlandsche Montessori School aan de Laan van Poot. Aankomst van de Engelsche Koninklijke Mjlitaire Kapel „The Grenadier Guard”, de lijfwacht van den koning, die onder leiding van Kapitein Georges Miller uitvoeringen zal geven ter gelegenheid van de Legertentoon- stelling op Houtrust. 50-jarig jubileum van Jannetje van den Berg in dienst bij de familie De Mos te Scheve- ningen. Afscheid van Dr. E. J. W. Posthumus Meijjes, Ned. Herv. predikant. Overleden Louis Davids, cabaret-artist. Internationale bridge-wedstrijd in Pulchri Studio. Schotsche padvinders bezoeken de Residen tie. Benoeming van Mr. S. J. R. de Monchy, Burgemeester van ’s-Gravenhage, tot lid van het Bestuur der Carnegie Stichting in de plaats van Mr. J. A. H. Baron van Zuylen van Nyevelt. Aankomst van den Duitschen Rijksminister van Economische Zaken Funk in de Resi dentie. Ingebruikneming van het bondsgebouw van den Algem. Chr. Ambtenaarsbond in de Prins Hendrikstraat. Demonstratie door de Haagsche brandweer in het Zuiderpark en op de Haringkade te Scheveningen naar aanleiding van de jaar vergadering van de Nederl. Brandweerver- eeniging.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 246