1 1 1 2 234 KRONIEK OVER 1939 1 Sept. 1 1 3 3 4 4 De belangrijkste stukken van het Algemeen Rijksarchief worden in veiligheid gebracht in de daarvoor bestemde kelderruimte, N.J.V. en A.J.C. verleenen hulp. Oprichting van een Centraal registratie bu reau in een der moderne schoolgebouwen. 50-jarig bestaan van de Openbare Lagere School aan het Alexanderveld. 40-jarig bestaan van de Huishoudschool aan de Laan van Meerdervoort. Prinses Juliana komt voor de eerste maal na de geboorte van Prinses Irene met de twee prinsesjes in de Residentie. Bij het paleis begeeft de Koninklijke familie zich onder geestdriftige toejuichingen onder de menigte. 25-jarig jubileum van C. Mulder te Loos- duinen, Directeur van de Gasfabriek. Vestiging van de „Adullam Zending” van het Ned. Evang. Zendingsgenootschap in Daguerrestraat 98. Bidstonden voor den nood der tijden in ver schillende kerken. Overleden J. K. W. F. van Bommel, Lid van den Gemeenteraad, Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken enz. Verzoek van het hoofd van den Luchtbescher mingsdienst aan de directies van fabrieken en werkplaatsen om het aanvangen en be ëindigen van den werktijd niet door het loeien van een sirene aan te geven. Oproep van het Ministerie van Economische Zaken aan alle benzinegebruikers om groote zuinigheid te betrachten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 251