AAN DEN LANGE VIJVERBERG 17 gesloten met den Potentaat der potentaten”. God, Neder land en Oranje behooren bij elkaar en nu vatten wij moed en hebben vertrouwen, dat het niet lang zal duren of we derom zullen de juichkreten „Oranje Boven” opstijgen uit dankbaar gestemde harten in een vrij Nederland, al is het dan met een van aandoening trillende stem en met een traan in het oog. ’t Is toch „Oranje Boven”. Wij willen nu overgaan tot de beschrijving van- de huizen, die nog niet behandeld zijn en die helaas door mijn verplichte evacuatie grootendeels zal bestaan uit een droge opsomming van de wisseling der eigenaren. Uitvoerige bijzonderheden over de personen moeten daarom achterwege blijven. HUIS 1 EN 2, LATER 1. Op den hoek van den Lange Vijverberg en den Kneu terdijk, waar zich eertijds het bekende RestaurantRoyal” bevond, stond in vroeger tijden een voornaam slot, door torens geflankeerd, hetwelk aan het aanzienlijk geslacht Van Egmond behoorde. Het kasteel was omstreeks 1370 gebouwd en de stichters daarvan zullen waarschijnlijk geweest zijn Arnold van Egmont, de oudste zoon van Jan van Egmont en Guidijn van Amstel. Deze overleed in 1409 terwijl zijn weduwe, een dochter van den Graaf van Leiningen te 's-Gravenhage, in 1434 overleed. In de Rekeningen van de Rentmeesters van N. Hol land over 1514/16 wordt gesproken van „die vrouwen- huys van Egmonde in den Haag”, waarmede vermoede lijk wel dit huis zal zijn bedoeld. Of de zoon en de kleinzoon van bovengenoemden Ar nold, Jan en Willem van Egmond veel in hun huis op den Vijberberg zullen vertoefd hebben is niet gebleken, maar diens achter-kleinzoon Jan, de eerste Graaf van Egmond, die te ’s-Gravenhage in het huwelijk trad met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 25