243 KRONIEK OVER 1939 15 Nov. 18 den Luitenant-Gene- 20 20 21 21 22 28 30 1 Dec. 1 Ir. J. Limburg, Archi- 2 6 van Dr. D. I. Hissink in Hotel naar aanleiding van zijn aftre- het Bodemkundig In- 50-jarig bestaan van de firma K. C. van der Vlis, meubelfabrikanten, Van Limburg Sti- rumstraat. 75ste verjaardag van tect. 40 minuten stilstand van alle trams door machinedefect in de Electrische Centrale. Huldiging Wittebrug, naar aanleiding den als Directeur van stituut. Opening van de R.K. Leeszaal en Bibliotheek in de Sophialaan 9. 50-jarig jubileum van raai L. F. Duymaer van Twist als officier. Overleden mejuffrouw M. J. Kruyt op 100- jarigen leeftijd. Benoeming van Ir. G. J. Th. Bc.kker, Direc teur van het Haagsche G.E.B. tot Directeur- Generaal van de Electriciteitsvoorziening. Overleden Mr. H. Zillesen, oud-Griffier der Eerste Kamer en Eerelid van „die Haghe”. Overleden M. M. Baronesse Van Brienen, eigenarese van Clingendaal. 50-jarig bestaan van de afdeeling Den Haag van den Alg. Ned. Typografenbond. Afscheid van Ir. J. Rutten als Directeur van het Gasbedrijf. Inwerkingstelling van een nieuwen dagelijk- schen busdienst tusschen de Vreeswijkstraat en het Zuiderparkkwartier en het H.S.M. station, Bus N. 50-jarig bestaan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 260