KRONIEKEN OVER 1940-1944 250 1 i 1 de 2 7 10 den Haag- 10 11 8 10 31 Maart Afscheidspreek van Ds. K. H. E. Grave- meyer, in de Groote Kerk, naar aanleiding van zijn benoeming tot secretaris van de Al- gemeene Synode der Ned. Herv. Kerk. 1 April 40-jarig jubileum van Joh. H. Kapteyn, als organist van de St. Jacobuskerk in de Park straat. Overbrenging van een deel der administra tie van de Algemeene Friesche Levensver zekering Maatschappij van Leeuwarden naar het voormalig paleis Kneuterdijk 20. De Gothische zaal bij het paleis behoorende is als kantoor ingericht. 40-jarig jubileum van H. A. Hazeloop, tech nisch Hoofdambtenaar bij den Gemeente lijken Plantsoendienst. De „Witte” besluit tot opheffing van concerten in het Bosch. Overleden R. J. Hiemstra, Directeur der 's-Gravenhaagsche Manege. 60-jarig bestaan van „De Volharding”. Intrede van Ds. C. J. Laarman, Predikant der Herv. Gemeente. Eerste steenlegging van de hulpkerk St. Paulus Kerk te Loosduinen aan weg. Opening van nieuwe nazorginrichtingen van de ’s-Gravenhaagsche vereeniging „Dr. Schroeder van der Kolk” in het schoolge bouw Sirtemastraat 179. Overleden Pater C. F. van Meerendonk, oud-kapelaan van de O. L. Vrouwekerk aart, de Elandstraat en censor van de R.K. Open bare Leeszaal en Bibliotheek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 267