21 Nov. 23 25 26 6 Dec. 19 20 21 23 10 11 KRONIEKEN OVER 1940-1944 257 De restauratie van de Scheveningsche Kerk in de Keizerstraat voltooid. Verplaatsing van het eindpunt van tram lijn 5 van Mient/Laan van Eikenduinen naar Appelstraat bij de Thorbeckelaan. Oprichting van een nieuwe bloemisten-ver- eeniging waarin de ’s-Gravenhaagsche bloe- misten-patroonsvereeniging van 1905 en de ’s-Gravenhaagsche bloemisten - vereeniging „Flora” van 1917 zijn opgenomen. Overleden E. G. F. J. Teddy Payot, No taris. 80ste verjaardag van Ir. H. A. vari IJssel- steyn, eerste Directeur-Generaal van den Arbeid en Minister van Landbouw Nijver heid en Handel. Overleden de arts E. Arrias, nacotiseur. Eervol ontslag verleend aan Dr. H. E. van Gelder als Directeur van den Gemeente lijken dienst voor Kunsten en Wetenschap pen. Als zijn opvolger benoemd Dr. G. Knuttel Wzn. Overdracht van het borstbeeld van Louis Gimberg, vervaardigd door de beeldhouw ster Marian Gobius aan den Stadsschouw burg. Afscheid van S. A. de Kievit als voorzitter van de Afd. 's-Gravenhage van het Neder- landsch Onderwijzersgenootschap. Opening van een nieuw gebouw van het Leger des Heils, het vroegere gebouw „Pa trimonium” in de Steynlaan Overleden B. Hus, oprichter van de N.V. meel- en broodfabrieken De Zeeuw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 274