27 30 6 17 17 20 6 Juli KRONIEKEN OVER 1940-1944 262 24 Mei 24 31 31 Eind Mei 1 Juni 5 28 van een afdeeling ’s-Gravenhage- het Nederlandsche Bijbelgenoot- Afscheid van G. Wolters, Directeur van het Hoofdpostkantoor. 70ste verjaardag van H. P. Bremmer, leeraar in de aesthetica. 25-jarig bestaan van de Haagsche Volks universiteit. Overleden Johanna W. A. Naber, historie- schrijfster. Overleden J. Kamerbeek Gzn., Directeur der H.B.S. met 5-jarigen cursus aan den Nieu wen Duinweg. Opening van het geheel verbouwde Grand Hotel „Central”. Ingebruikneming van de auto-baan op het strand te Scheveningen. 25-jarig jubileum van Jhr. Ir. J. Roëll, Direc teur van de Westlandsche Stoomtram Mij. Overdracht van het gedenkteeken voor Ds. Creutzberg op de begraafplaats Oud-Eik en duinen. Oprichting West van schap. 50-jarig bestaan van het College van Collec tanten der Remonstrantsch Geref. Gemeente. Overleden J ohannes Wagenaar, oud-Directeur van het Rijksconservatorium voor Muziek. Overleden te Velp Hélène Swarth, Letter kundige. Overleden Mr. P. van Regteren Altena, Raadsheer in den Hoogen Raad der Neder landen. 25-jarig bestaan van de Nieuwe Badkapel aan den Nieuwen Duinweg te Scheveningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 279