272 KRONIEKEN OVER 1940-1944 7 Aug. 16 16 27 Weiler, 4 Sept. 6 26 30 7 Oct. 8 Mevr. Y. van Berckel- 10 20 naar aanleiding van de van Dr. H. A. Idema tot Vice het Haagsche Gerechtshof. Overleden C. S. Sixma, Baron van Heem stra, Kamerheer en Particulier Secretaris van H. M. de Koningin. Intrede van Ds. F. H. Landsman als Predi kant van de Herv. Gemeente. Afscheidsrede van Ds. H. J. de Kievid, Pre dikant van de Rem. Gereformeerde Gemeen te naar aanleiding van zijn aangenomen beroep naar Oosterbeek. Overleden Jhr. Mr. J. L. W. C. von oud-Vice-President van het Gerechtshof. Overleden Ds. D. den Breems, Emer. Ned. Herv. Predikant. Inleiding van Ds. C. J. Laarman, Herv. Pre dikant te 's-Gravenhage tot Jeugdpredikant aldaar in de Willemskerk door Dr. M. M. de Hartog. Overleden Jhr. J. H. Roëll, gep. Luit.-Gene raal der Artillerie. Herdenkingssamenkomst het 100-jarig bestaan van de Vereeniging tot afschaffing van alcoholische dranken, ge houden in het Kerkgebouw der Vrijz. Her vormden, Houtrustweg 3. Afscheid van S. J. H. Wesselink, Directeur van de P.T.T., die ontheffing van zijn ambt had aangevraagd. 100ste verjaardag van Wybrandi. Overleden G. Kamp, Directeur der eerste Ambachtsschool. Benoeming President van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 289