20 GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN i) Personeel Kohier van ’s-Gravenhage 1744. betaald door Ridder Adriaen Paeu en twee rentebrieven van 500 en een van 156; 56 st. sjaars. 29 Januari 1647 wordt bij Onwillig Decreet op verzoek van Ridder Adriaen Pauw, Heere van Heemstede, Im- petrant, ten laste van Gerrit Jacobsz Dijkmans, het huis verkocht aan Ridder Adriaen Pauw, Heer van Heem stede. Het wordt ten Westen belend aan de Wed. van den Heer Vileers. ’t Is verkocht voor 17400. 24 Mei 1683 verkoopen de erfgenamen van Cornelia Pauw, dochter van Adriaan Pauw, Heer van Heemstede, het aan Sr. Adriaen van Bergen voor 13000 en op en erfgenamen van Vrouwe Rijnburgh van den Kerk- Mr. Cornells van Aerssen van en erff met een vrijen uytgang, van 24 April 1722 verkoopen de kinderen Adriaen van Bergen en hoven, egtelieden, aan Hogerheide „een huys uytkomende op den Kneuterdijk”. Het belendt ten W. aan de erfgenamen van den Heer van Ruyven. De koop som bedraagt 16000 en ƒ800 over rantsoenpenningen. Aan wien bovengenoemde kooper het verkoopt is niet gevonden, maar in 1744 is eigenaar Pieter Baron Van Wassenaer, Heer van Starrenburg i) en op 21 Mei 1806 verkoopen de kinderen en erfgenamen van Anna Arnol- dina Baronesse van Boetzelaer, douairière van Pieter Baron van Wassenaer, Maasland, Maassluis enz. het aan Jacob Hendrik Vernide, Predikant der Wajsche Gemeente. Ten Westen wordt het belend aan de ver- koopers. Volgens de Volkstelling van 1830 werd toen het huis bewoond door Baron Collot d’Escury, lid van Gedepu teerde Staten en zijn gezin. In 1840 werd het door huis bewaarders bewaakt, in 1845 vinden wij er Mevrouw Maria Antonia Rees, weduwe van der Dussen, wier

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 29