GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 26 Duvenvoorde, Ridder, Heere van dat jaar zijn huijs, Jan van was van 25 van Mr. huys en voor Voorn. Van 1561 de wed. van van Warmont. 26 Juni 1562, dit werd vermeld in de navolgende koopacte, werd het huis door den Heer van Duyven- voorde, Raedt-Ordinaris, verkocht aan Elisabeth Dircx, wed. van Hendrick Jansz. van Persijn. De eerste koopacte, die gevonden werd, Mei 1619. Toen verkochten de executeurs Pieter van Persijn, Heere van der Linden, een erf aan Gaspar van Vosbergen, Ridder enz., 12.200. Het perceel was verhuurd aan Vosbergen. Op 4 Mei 1643 wordt aan Caspar van Vosbergen, Gedeputeerde ter vergadering van de Staten-Generaal vergunning verleend „om een riool te mogen maken, van zijn huis onder de straat door naar den Vijver.” 3 Juni 1651 verkochten Johan Henderson, Luitenant- Kolonel en Petronella van Vosbergen, zijne huisvrouw het huis aan Paulus Berckhout, Raet en Rekenmeester. De prijs wordt niet genoemd. Aan den kooper werd reeds op 1 Mei consent verleend „om den achtergevel van zijn huijs, uijtkomende in de Hooge Nieuwstraat te mogen uitzet ten”, voor 10 schell. per jaar. 25 Juni 1695 verkoopt Johan Teding van Berckhout, Heer van Slydrecht het aan Cornelis de Jonge van Elle- meet, Ontvanger Generaal, voor 16000. 14 December 1739 verkoopt Maria Margareta de Jonge van Ellemeet „een huijs erf en stal” aan Mr. Johan Hop 1Raadsheer, voor 26000. x) Mr. Johan Hop, Auditeur van de Rekeningen der Domeinen en Raad in den Hoogen Raad huwde op 1 Mei 1735 met Elisabeth Pauw; volgens het Personeel kohier waren er 7 dienstboden. De huishuur was getaxeerd op 1200. Hij had 2 paarden en 1 koets.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 35