AAN DEN LANGE VIJVERBERG 29 HUIS Nr. 5. De opgave van de bewoners van dit huis, in het Hof boek van 1481 luidt als volgt: „Bertelmeus van Eten Anno 1476 in Januario heeft Katrijn Dericxe dochter van Brue- sel, bij overgifte van Jan Buser, met die stal after 't voorhuis aan die Viverberch; heeft Jacob Clamp, bij coope in de Scepenbrieven. 1479 heeft Meester Jan van Osdorp, Deke van de Capelle Katrijne, 2 huysen.” In 1512 woont er Andries Gortman en in 1561 Reijer van der Does, Rekenmeester. Van den koop door bovengenoemden Van der Does is de koopacte gevonden. 9 Jan. 1570 verkoopen de erf genamen van Mr. Balthasar van Hogelande, Heere Lievijnss en Joncfrouwe Marie Pieter Plumeonsd8, beij- de sal. aan Mr. Reijer van der Does, Reeckenmeester van de Con. Maj. in den Hage „een huijs en erff, waer voorn, wed. laest inne gestorven is, als mede een thuijn, mitsgaders ’t huijsken ende soomerhuijsken daeraen be- hoorende, in het uyterste steckgen aan de Hooge Nieuw- straet”; voor 500. ’t Is belast met 12 ponden; die de Predicaren alhier bij testamente besproken zijn. „De twee staende veijnsterkens neffens der aerde in een kelder in 't huijs daerinne Heijnrick Messing nu ter tijt inne woont moge niet worden betimmerd.” Tusschen 1570 en 1613 is er een hiaat, want het eerst vernemen we, dat op 6 Maart 1613 consent wordt ver leend aan Mr. Cornelis van der Kuyck, Advocaat voor het Hof van Holland om den gevel van zijn achterhuijs in de Hooge Nieuwstraat te mogen uitzetten op de rooi- ing van 't huys van Mr. Pieter Persijn, voor 6 schel lingen per jaar. Op 5 November 1613 wordt hem toegestaan een hek te stellen op de hoogte van het hek voor het huis van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 39