GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 30 Mr. Floris van Schoterbosch, voor 6 schell. per jaar. 8 October 1636 wordt aan Josina van Cuyck, wed. van Mr. Pieter Oswaert, Advocaat, vergunning verleend om den muur van haren „tuyn, uytkomende in de Hooge Nieuwstraet te mogen uytzetten” op de rooiing van de muren der huizen van de buren, voor 6 schell. ’s jaars. Ook de volgende eigenares is ons allen bekend gewor den uit een verleend consent op 28 Maart 1685, waar aan Cornelia Baers, wed. van wylen Matthias Havius wordt toegestaan op de rooiing van de huizen van haar buren haar huis uit te zetten voor 30 schell. per jaar. Op 2 Febr. 1689 dragen de erfgenamen van Matheus Havius en Cornelia Baers twee huizen over aan Diderik en Anna Havius en 3 Mei 1698 worden dezelfde huizen officieel overgedragen aan Diderick Havius, die dan be schreven worden: le als een groot huys en erff, gelegen op de Vijverberg, beoosten van Mr. Cornells de Jonge van Ellemeet, hetwelk althans is het logement van Noord- Holland en ten Westen van het kleyne huys en erff op den Vijverberch en 2e als een klein huysje erff en thuyn, met het geen daerop staet. Er bij wordt vermeld, dat het groote huis, dat met een gang uitkomt in de Hooge Nieuwstraat, door Wil lem Havius, oom van voorn, kinderen wordt bewoond. In het Personeel Kohier van omstreeks 1744 wordt aangegeven, dat Mr. Willem Havius, Clercq ter Gene raliteit van Holland op den Vijverberg woont en twee dienstboden heeft en dat de huishuur bepaald is op 1000. 18 Nov. 1771 verkoopt Mr. Johan Gabriel Zanders, Agent en Solliciteur Militair, als echtgenoot van Elisa beth Havius, een huijs en erff aan Coenraed Diederick Neomages Singendonck, Heer van Dedem, etc. voor 16000 en ƒ800 over rantsoenpenningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 40