37 AAN DEN LANGE VIJVERBERG dat had, die niet „verminderd woest en de ijverzuchtige Delvenaars stelden den Haag- schen vluchtelingen voor in Delft te blijven. „Den Haag moest maar verbrand worden”. Dit plan echter werd verijdeld door Prins Willem van Oranje, den Redder van ons Vaderland. Langzamerhand verrezen er weer nieuwe woningen en de oude bewoners keerden in hun huizen terug en er was weer vreugde toen in 1581 Neêrlands onafhanke lijkheid werdaf gekondigd. Ook het huis, waarvan wij nu de geschiedenis geven, had veel geleden, al is er niet veel van bekend. De eerste maal dat wij er weer iets van te hooren krijgen .was toen op 31 Mei 1609 de Curateuren van Maerten Meyster een huis verkochten aan Floris van Schoterbosch, Raed-ordinaris. Het was toen belend ten W. aan het huis van Jacob Stalpert en ten O. aan van Jan van Heemskerk. Het perceel, dat een muur of verlicht mocht worden”, werd verkocht voor een schuldbrief van ƒ7100. De eigenaar liet op deze plaats twee huizen bouwen, een vóór- en een achterhuis. Op het vóórhuis stond een Januskop met de twee aangezichten, zooals nog op oude teekeningen te zien is; het eene gericht naar de Hooge Nieuwstraat en het andere naar den Vijver. Op 9 Maart 1643 verkocht zijn weduwe Geertruyt van Kerckhoven ze aan Sr. Jasper van der Hulst voor de som van 9000, 700 's jaars en 14000. Het eene werd toen nog bewoond door de verkoopster en het andere door den Agent Romers. Na den dood van Jasper van der Hulst, gewezen Sol- liciteur Militair, werden de huizen op 28 April 1665 ver kocht aan Adriaen en Philips van der Goes, kinderen van Andries van der Goes en Machtelina Doublet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 47