39 AAN DEN LANGE VIJVERBERG ach- hij in den voor- en het water zinkput buiten de stoep, een wandelplaats voor was het gereed. Boven den ingang hing een medaillon-portret van Prins Willem den Derde. Binnen was het al kunst wat men zag. Men vond en vindt er nog een mooie trap, die leidde naar de le ver dieping en vroolijk geschilderde plafonds. De wanden waren bedekt met kostbare gobelins. i) C. A. van Sypesteyn: „Het Hof van Bohemen en het leven in den Haag in de 17e eeuw.” 1886. In dien tijd was de Vijverberg de „fashionable" wereld. 16 Maart 1684 krijgt hij vergunning om kelder van zijn huis een pomp te plaatsen door een riool te loozen in een voor 6 schellingen *s jaars x). 28 Mei 1693 mag hij een riool leggen tot in den Vijver voor 15 schell. ’s jaars. 12 April 1707 wordt aan Mr. Willem van Schuylen- burch, Raad en Griffier in den Raad van wijlen zijn Majesteit van Groot Brittagne consent verleend om ter zijn huis een aschput te mogen maken, waarvoor 6 schell. 's jaars moet betalen. Na het overlijden van Willem van Schuylenburch in 1707 kwam zijn zoon Cornelis, Raad ter Admiraliteit in West-Friesland in het Noorder Kwartier, Pensionaris van Zierikzee in het bezit van voorn, huizen. 18 Sept. 1715 krijgt deze vergunning om twee pilas ters te mogen stellen en het ijzeren hek op de stoep te vernieuwen en voor zijn huis een zinkput te doen aan brengen, voor 8 schell. ’s jaars. Eenige jaren daarna laat hij het vóórhuis tot een aan zienlijk gebouw verbouwen en trekt hij het daarnaast ge legen huis, dat hij op 17 Febr. 1715 gekocht had daar aan. In 1721

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 49