41 AAN DEN LANGE VIJVERBERG Terwesten de groote talrijke nymphen be vond men in dit huis schilderstukken. In dezen tijd deed hij door zijn werken veel van zich spreken. Karakteris tiek is voor hem de uitvoering van een opdracht van de regeering in 1689, naar aanleiding van de kroning van Willem den Derde als Koning van Engeland, voor wien ook op het Buitenhof een feest zou gehouden wor den en reeds was er een groote stellage voor de Ruiter wacht opgeslagen om met symbolische voorstellingen be schilderd te worden. Maar het schip dat den datum van zijn komst brengen zou, had met tegenwind te kampen en men kwam het te laat te hooren. Goede raad was duur. Slechts de 19 jarige Terwesten werd bekwaam genoeg geacht om het in een dag klaar te spelen. Hij werkte den geheelen nacht met fakkellicht door en moest ook den volgenden middag doorschilderen, daar het feest ’s avonds om 7 uur zou beginnen. Om vijf uur was het gereed en hij ging om zich te sterken naar het café van W. Duka op de Markt. Daar viel hij door oververmoeidheid in zoo’n diepen slaap, dat hij eerst den volgenden middag ontwaakte en tot zijn verbazing vernam, dat het heele feest, dat hij verheer lijkt had reeds voorbij was. Als tour de force beviel deze uitvoering den Heer Van Schuylenburch zoo goed, dat hij den jongen kunstenaar een opdracht gaf voor zijn buitenplaats „Westkamp” aan den Loosduinschen weg, waar zaal met een badende Diana en volkte. Op 41 jarigen leeftijd verkreeg hij van Cornelis van Schuylenburch de opdracht om een salon, die als werk kamer gebruikt werd, te versieren, die daardoor een van de schoonste kamers van het huis werd. Bijzondere waarde had het huis door de portretten der Oranjevorsten Frederik Hendrik, Willem II, Wil-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 51