GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 44 Mr. Willem maar 17 Februari 1715 verkoopen de curateuren van Anna Douw en Maria Digters, wed. van Gabriel Ferron het aan Cornells van Schuylenburch, Pensionaris van Zierikzee, voor 14500 en 725 over rantsoenpenningen. 28 Juni 1715 wordt hem consent verleend om le voor zijn twee huizen op den Vijverberg te mogen stellen een doorloopende stoep en een ijzeren hek. 2e om het groot ste huis (No. 8) te mogen uitzetten op de rooiing van het huis van den Heer van Vlaardingen, ten Oosten er van. 3e om twee pilasters te stellen 4 duim uit den gevel springende en 12 voeten breed. 4e om aan zijn stal in de Hooge Nieuwstraat de 2 dubbele koetsdeuren te verplaatsen en een ingang naar den kelder te maken. Hij moest hiervoor 16 ponden 's jaars betalen. 16 September 1717 wordt hem vergunning verleend om het riool voor zijn huis dieper te mogen doen maken naar den eisch van zijne nieuwe timmerage, alsook dat hij vijf scheipalen, gestaan hebbende tusschen zijn huis eer ’t getimmert was en het huis daarnaast aan, te voren genaamd „Groot Gorcum” en nu daaraan getrok ken, zal mogen verplaatsen en doen zetten op de schei ding van zijn groote en kleine huis, mits zorgende, dat het werk spoedig en „suffisant” werd gemaakt en de hooge Vijverberg wederom bekwamelijk met schelpen bedekt, voor 6 schellingen *s jaars. Volgens het Personeel Kohier is het huis in 1757 nog in zijn bezit, maar 14 Mei 1787 dragen de erfgenamen van Pieter van Schuylenburch het over aan Jkvr. Elisa beth van Schuylenburch. Het huis wordt dan belend ten N. en W. aan de representanten van Mr. Willem van Schuylenburch van Bommenende. Onder den koop zijn mede begrepen al de behangsels, vaste spiegels en schilderijen in de schoorsteenen en boven de deuren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 54