46 GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN den Hove Oostenrijk de voor- 1) 's-Gravenhage in den loop der tijden door v. Stockum II, p. 4. 1512 wordt als eigenaar opge- Dulcken. De eerste koopacte, 17 December 1598, waar Mr. en erff” verkoopt aan aan deze instel- ten van liefdadigheid, dat later verplaatst is naar de Warmoesmarkt. Het was bestemd tot verzorging van zieken, maar ook van oude of zwakke onvermogende personen. Inzonderheid en in de eerste plaats kwamen daarvoor in aanmerking de suppoosten of Hofbeambten zoo van het Grafelijk Huis als van den Hove van Hol land met hunne betrekkingen. Onderscheidene voorrechten werden ling geschonken. 7 September 1385 geeft Aelbrecht van Beieren, ruw aard, de korenmaat, de waag en de ellemaat ,,ten eeu wigen dage aan onsen gasthuyse in den Hage St. Ny- claes geheeten.” 1 Februari 1418 verbiedt Jacoba van Beieren den in gezetenen van den Haag, laken in 't klein te verkoopen anders dan in een daartoe te huren stal in „onsen want- huse in het St. Nicolaes Gasthuys” zooals van ouds de gewoonte was, op een boete van 3 pond. 5 April 1437 geeft Philips van Bourgondiën een ge- lijkluidenden brief en voegt er nog het recht bij om in den Hofvijver te mogen visschen 1 13 Juli 1497 bevestigt Philips van gaande brieven. Nog in 1573, 1593, 1613 en 1634 werd aan de mees ters en Regenten van het St. Nicolaes Gasthuys de visscherij van den vijver verpacht. In het Hofboek van geven Mr. Tyelman van die gevonden is, is van Dirck van der Does „een huys Maerten van Sypesteyn voor 360. 20 December 1686 verkoopt Catharina Pieterson, wed.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 57