AAN DEN LANGE VIJVERBERG 53 x) Mr. Nicolaes Beeldemaker, uit Rotterdam kocht 10 Septem ber 1773 een huis en buitenplaats „Redenburg'' met den tuin daar over ten noorden van den Heereweg te Voorburg. Ook bezat hij de Hofstede „Blijvenburch” die hij in 1792 voor 13000 kocht. Bij zijn overlijden werd „Vlijenburch”, bestaande in een boerenwoning, koe- en paardenstallen, schuur, boomgaard en 2 morgen 220 roeden land publiek verkocht. Jaarboek „Die Haghe” 1903, p. 324, 348 en 410. ’t Wordt verkocht met al de behangsels, spiegels, schilderijen boven de schoorsteenen en deuren, De koop som is ƒ23700 en 185 over rantsoenpenningen. 16 Februari 1778 wordt aan Maria Emilia Pabst van Werve, geboren La Rivière vergunning verleend, le om de middelste parthije van den gevel van haar huis ter lengte van circa 11 voeten 5 a 6 duim te mogen uit zetten en 2e om ijzeren gordingen in de voor het huis staende palen te mogen leggen, voor 15 ponden en 8 schellingen. 14 November 1796 verkoopt de executeur van het testament van Maria Amilia de la Rivière, laatst douai rière van Pabst, Vrouwe van Werve aan Nicolaes Beeldemaker1), won. te Rotterdam, een dubbel huis, erff, koetshuys en stallen, alles annex den anderen, van achter uytkomende in de Hooge Nieuwstraat voor 12300 en ƒ615 voor rantsoenpenningen. In 1806 woonde C. G. Beeldemaker in dit huis, daarna A. Suasso d’Acosta. In 1830 was het de woning van J. W. van Musschen- broek, rentenier, in 1845 van A. C. Baron Snouckaert van Schauburg. Van 1880 tot 1895 was het Italiaansch gezantschap, van 1895 tot 1911 woonde er Jhr. G. J. Th, Stratenus, van 1901 tot 1914 mevrouw Boreel, van 1914 tot 1922 D. Keyzer en sedert is de N. I. Escompto Mij er gehuisvest.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 65