GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 54 HUIS Nr. 15 en 16. De huizen No. 15 en 16 zijn reeds beschreven en op genomen in het Jaarboek „Die Haghe” 1942, als „Het Hof van Friesland”, hetwelk later verbouwd is tot drie huizen die de nummers 14, 15 en 16 hebben gekregen. HUIS Nr. 17. Dit huis h :eft volgens de Hofboeken behoord aan: „Heere Claes van Torenburch. Anno 1474 heeft meester Bertelmeus, Canonic, het bij overgifte van Joncfrou Hil- legont Claes’ zuster in tegenwoirdichheit van Baltasar hoeren voicht. Anno 1475 in Septembri heeft Joncfrou Hildegont van Toreburch, omtrent d’een helft ende is dat huys aen die Nieustraet alzoe, dat bemuuert ende betymmert staet. Anno 1481 in Augusto heeft de voirsz. Joncvr. Hillegont gegeven ende geset nae haer doot 't selve huys op Katrijn Ariaen van Torenburchs dochter, haer nichte. Anno 1486 in Novembri heeft here Jan van de Capelle bij coip ende overgifte van Lijsbet van To renburch des voirsz. Katrijne moye en bij der hant van Claes Florisz haer voight, also wel voir huer als voir alle d’andere erfgenamen.” In 1512 Jan Benninck en in 1561 Joos't van Dam. 16 April 1591 verkoopt Joost van Dam aan Cornelis van Naerden, Mr. van de Rekeningen het huys en erff met twee cleercasten en twee bedsteden, een in de Cleyne beneën kamer en de ander boven voorn, kamer, met het gereetschap en een ijzeren bout in de achterkeuken. De koopsom is 2000. Aan wien bovengenoemde Van Naerden het verkoopt is niet gevonden. De volgende verkoop geschiedt op 28 April 1616. Dan verkoopt Johan Vrankens van Heemskerck het aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 66