AAN DEN LANGE VIJVERBERG 55 Mr. Andries de With, Raet- Holland, vergunning verleend Berckhout1Raadsheer, voor 14000. Het huis is voor een jaar Wassenburch. van Adriaen en Margrieta erff, met nog voor 4000 en den Honart, huys en erff, x) Mr. Adriaan Teding van Berckhout is voor de 2e maal ge huwd met Margaretha Duyst van Beresteyn, kreeg op 5 Oct. 1614 een dochter Cornelia, die 1 Febr. 1640 trouwde met den Luitenant- Admirael Maerten Harpertsz. Tromp: „Zij was de tweede vrouw van den grooten Admiraal. Jaarboek „Die Haghe” 1910, p. 13 n. 2) Deze twee huizen zijn dus de nummers 17 en 18 daar Nr. 19 in dien tijd het logement van Dordrecht was. mr. Adriaen Tedingh van een schuldbrief van verhuurd aan Dirck Jansz. van 27 April 1622 verkoopen de kinderen Teding van Berckhoudt, Raedt-Ordinaris van Beresteyn, zijn weduwe een huys en een huys aan Mr. Andryes de With, 10250. 22 Juni 1624 wordt aan Ordinaris van het Hof van 1 e om zijn huis in de Hooge Nieuwstraat te mogen uit zetten op de rooiing van de huizen van zijn buren en 2e om vóór gemeld huis stoepen, een luif en pothuis te mogen maken, voor 17 schellingen, 9 penningen ’s jaars. Ook de volgende overdracht is niet gevonden, want 6 November 1692 verkoopt Catharina Pieterson, wed. van den Raadsheer Anthony van Persijn, twee huysen 2) en erven met een huysken daerachter, aan Mr. Herman van den Honard, Out Raed der Stad Dordrecht. Belent W. het Hof van den Vorst van Nassau en O. het Loge ment van de Heeren van Dordrecht, voor 14000. 17 Juni 1652 krijgt Elisabeth van den Honert, wed. van wijlen Mr. Andries de With, vergunning om van haar huis op den Vijverberg onder de straat tot den Vijver, een riool te mogen maken, voor 6 schellingen per jaar. 15 April 1706 verkoopt Mr. Harman van Oud Burgemeester van Dordrecht enz. een Berckhout is

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 68