57 .k* AAN DEN LANGE VIJVERBERG en in 1561 Joost van heeft, gelijk met het 17e huis op 6 Nov. 1692 tharina Pieterson, wed. van den Raadsheer van Persijn. Van wien Persijn het gekocht heeft is niet gevonden. 30 April 1709 krijgt Jacob Frederik van Schagen, Heer van Heenvliet vergunning om de deuren van zijn te bouwen stal, achter zijn huis op den Vijverberg over de straat te mogen openslaan en voor genoemde stal een stoep met palen te mogen stellen, voor 12 schell. HUIS Nr. 18. Volgens de Hofboeken zijn de eigenaren van dit huis: ,1474 Herper Claesz ingeset. Anno 1469 van Jacob Zee lander ende hoirt breet te wesen 2JZ roeden daerop- staende heeft Gerijt van Culenborch. Anno 1475 heeft Jan de Buysers, in coipe en 1477 van Dirck van Zwieten bij overgifte van Joncvrou Buy sers; Jan de Buysers wijf. In Octobri anno 1480 pre- sentibus Willem van Nyeulant, Dirck Heynricz. een erf, houdende 6 roeden lanc en 45 roeden breed, daer op staet 2 schell. 6 duyt ende omdat dit in zy lanc gecort is, soe en sal dit niet meer geven dan 14 schellingen. Dit is nu uytgegeven en half geset op Herper Claesz. Daerom hierna anno 1475 heeft Herper voirz., de ander helft heeft bij overgifte van Jan van Lezane daarom hier nu.” In 1512 heeft Egbert Jansz. het Dam. De eerste koopacte is van 15 April 1706, waar mr. Herman van den Honard, out Raed der Stad Dordrecht dit huis verkoopt met een kleijn huijsken daerachter aan Jacob Frederik van Schagen, Heer van Heenvliet. Het belent ten O. het Logement van de Heeren van Dor drecht en ten W. Evert van Ouryck. De koopsom was 7400. Wij weten dat voorn. Van den Honard het gekocht heeft, gelijk met het 17e huis op 6 Nov. 1692 van Ca- Persijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 70