GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 58 ’s jaars en op 17 Mei 1709 wordt hem toegestaan een riool te mogen maken naar den Vijver, voor 6 schellingen. 28 November 1730 verkoopt de executeur van Jhr. Jacob Frederik van Beyeren van Schagen 1aan Elisa beth Mijners, wed van Louis Cocq, Generael Majoor, een huys en erff met een stal en coetshuys, mitsgaders een cleynder huys en erff voor 10.000, en 1030 over rantsoenpenningen. Volgens het Personeel Kohier van *s-Gravenhage omstreeks 1744 is bovengenoemde Eli sabeth Meijners, rentenierster, nog de eigenares van dit huis. Zij heeft 5 dienstboden, 2 paarden en 1 koets. De huishuur is geschat op 900. 28 April 1755 verkoopen de erfgenamen van Elisabeth Meijners, wed. van Louis Cocq, het huis aan Jkvr. Jacoba Sara Justina, Gravin van Hogendorp, voor ƒ28.300 en 1415 over rantsoenpenningen. 25 Mei 1778 verkoopen de executeurs van Gravin van Hogendorp het aan Wou ter Nicolaes Hooreman2) voor ƒ20.400 en 1020 over rantsoenpenningen. Na W. N. Hooreman, die er in 1806 woonde was de Wed. W. I. Dubbing Suerdseger de eigenares, die er tot na 1845 bleef wonen. In 1849 en volgende jaren vindt men er Jeanne Nico- lasse Marguerite Delcourt, een ongehuwde dame, daarna tot 1887 de weduwe Provo Kluit en daarna eenigen tijd Jhr. Mr. C. F. W. Gevers. Ook dit huis, dat jarenlang leeg heeft gestaan, is in 1933 afgebroken. Nu is er een flatwoning verrezen. 1) Uit het fonds van Jhr. Jacob Frederik van Beyeren van Schagen werd in 1773 het Proveniershuis gelegen in de Oude Mol straat, achter de kapel (later Engelsche kerk), die op het Noord- einde uitkwam aangekocht en vergroot en tot Oude-mannenhuis in gericht, zooals wij dit nu nog kennen. 2) Mr. Wouter Nicolaas Horeman was gehuwd met Catharina Wilhelmina Bosch. Haagsch Jaarboek 1908, p. 305.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 71