AAN DEN LANGE VIJVERBERG 59 HUIS Nr. 19. Hugo Harinck consent van den i het Tournooi- van Dordrecht Thans zijn wij gekomen aan het laatste huis Lange Vijverberg, op den Oosthoek van veld, alwaar in der tijd het Logement gevestigd is. Volgens ,,De Riemer” (deel I, p. 230), woonde daar in 1387: Dirc Voppenzoon, Deken van St. Marie in Den Haag. Het huis genaamd de „Canesye”, paalde aan den muur van den Vijver. Hij droeg zijn woning in dat jaar op aan Hertog Albrecht en ontving haar wederom ter leen. De Hofboeken melden het volgende: „Vóór 1470 van Eykenduynen, op 't eynde van de een erf houdende 30 roeden en zijn nu 5 waar Jan voor hem Albrecht Harinck heeft Willem Viverberch huisen. Anno 1470 heeft Jan van Utrecht, brouwer van Delf, bij pachtinge en heeft Geryt de Cofmaker ’t selve jaer als hy seit en Willems weduwe bekent heeft. Anno 1479 heeft Henric van den Cruce, bij coip ende overgifte van voorn. Cofmaker. Jan de Cofmaker heeft oic 10 roen ende is op die muur ’t uterste een huys. Anno 1481 in Septembri, heeft Dirc Schalckert 5 roen en is een huys, bij overgifte van Geryt de Cofmaker.” In 1512 behoort het aan Jan Giliszoen en in 1561 aan Pieter Houttuyn. De eerste koopacte is van 25 Juni 1621 Joachims van Oudaen, won. te Rotterdam, selve en procuratie hebbende van de wed. van Hillebrants, won. te Rotterdam, aan Hugo notaris, verkoopt: „een huys en erf, genaemd de „Dia manten Rinck”. De koopsom is 400 en een rentebrief van 2600. 31 Augustus 1621 wordt aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 73