GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 60 2e Den Briel ook Mededeelingen deel II, p. 292. om met den zijn huis te mogen verleend om voor zijn huis een hek te mogen stellen, voor 5 schell. 10 penn. ’s jaars en op 4 December 1625 krijgt hij vergunning le om de deur en de vensters in den Oostmuur van zijn huis te mogen behouden, en om een „stinckput” te maken bij den muur van zijn huis op ’t Plein van de „Graeffelyckheyt”, voor 8 schellingen ’s jaars. 30 Juli 1630 verkoopt Hugo Harinck, notaris en Sol- liciteur, bij Willich Decreet op en jegens Dirck Maes, met Johan Honneur, Collecteur van de verpondingen, aan Johan Sixti, commies ten comptoire, een huys en erff, van ouds genaamd den „Diamanten Rinck” voor 4775 ponden. 9 October 1631 wordt aan Johan Sixti, commies ten comptoire van den Ontvanger Generaal van Hol land, vergunning verleend om den Oostgevel van zijn huis te mogen uitzetten op het plein van de Leidsche wagens, voor 9 ponden en 2 schellingen per jaar. In 1633 liet voorn. Sixti 't huis met het daaraan grenzende gebouw afbreken en een nieuw gebouw daarvoor in de plaats stellen 1 19 April 1633 krijgt hij vergunning schoorsteen in den Oostgevel van uitspringen. 6 Februari 1663 verkoopt de zoon en erfgenaam van Johan Sixti, Oud-Burgemeester het aan de stad Dor drecht voor ƒ21.725. Volgens de bescheiden, die te vinden zijn in de Resolution en Rekeningen dier stad hebben de afge vaardigden van Dordrecht in het begin van de 17e eeuw verblijf gehouden bij een zekere weduwe_ Verbies, geb. Alblas, alwaar de afgevaardigden van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 74