AAN DEN LANGE VIJVERBERG 61 Haagsche Stemmen, Jaarg. 1, Nr. 6. reeds sedert 1622 hun intrek hadden genomen. Waar deze woning stond is onzeker, evenals de woning waar heen in 1642 het verblijf dier afgevaardigden verlegd is. In 1645 blijkt, dat zij overgegaan zijn, altijd nog door tusschenkomst van de Wed. Verbies, naar de woning van den Heer van Schagen, Heer van Schagercogge, welke in de Nobelstraat moet gezocht worden i). In het nieuwe huis aan den Vijverberg werd de Wed. Verbies, geb. Alblas aangesteld als casteleines en bleven de afgevaardigden van den Briel met die van Dordrecht samen wonen. In 1688 werd er een belendend huis aan het Tournooiveld bijgekocht voor 28000 van Juffrouw Maes. Beide huizen werden tot een geheel vereenigd en er werd voor het ameublement nog een som van 7000 besteed. 11 Juni 1701 werd aan Burgemeesters en regeer ders der stad Dordrecht vergunning verleend om een schoorsteen te mogen doen zetten 15 duim buiten den Oostmuur van hun huis voor 2 ponden en 10 schellingen ’s jaars en 10 Juni 1707 krijgen zij toestemming om bij het vernieuwen van de stoep voor hun huis den eenen vleugel te mogen uitzetten. Het schijnt dat de Brielsche afgevaardigden tot 1707 de samenwoning hebben voortgezet, maar in dat jaar gingen zij bij die van Gouda hun intrek nemen. In 1773 werd het huis nog eens vergroot door aan koop van twee kleinere huizen op den hoek van Tour nooiveld en Hooge Nieuwstraat voor 9000, doch lang zijn de afgevaardigden van Dordrecht daar niet geble ven, want zooals wij reeds gezien hebben kochten zij in 1777 het 4e huis. 21 April 1779 werd in het openbaar verkocht aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 75