67 VAN OMSTREEKS 1550 TOT 1650 felijkheidshuis, maar we zijn in 1610 en de middelen vloeien niet rijkelijk. De 400 gulden, die de verbouwing moet kosten, zal aan Guldemondt voor de helft, en dan nog in twee termijnen, worden gerestitueerd; de andere helft zal, insgelijks in twee termijnen, door Guldemondts opvolger worden betaald, zoodra het huis op een ander overgaat. Een ander voorbeeld. Anneken Jolijt, we duwe van den kleermaker Evert Sanders, woont in een huis op den Noord-Oosthoek van de Halsteeg, waarvan ook haar voorouders de „gift" al hebben bezeten. Het staat er al jaar en dag, is bouwvallig en he «ft een „oudt rietdack, zeer laech hangende aan de Oostzijde”, d.i. aan den kant van het Buitenhof. Juist daar, bij den uit gang van de Halsteeg, is veel passage, in het bijzonder van groote Heeren, die zich in 't donker met fakkels doen bijlichten. Het dak loopt dan groot gevaar „vande voncken, wayende van de flambeaux, die des avonts ende nachts inde winter in meenichte beneffen tselve huysken gedragen werden.” Vandaar het verzoek, het te mogen dekken met een pannen dak. Het zou dan meteen met een verdieping verhoogd kunnen worden Genoeg om te doen zien, dat de gegevens geen droge gegeven zijn. Het leek dus de moeite waard, ze te ver zamelen en te verwerken. Ik hoop, dat ook de lezer er eenig genoegen in scheppen zal. Ik heb ze neergelegd in Bijlage I. Men late zich niet afschrikken door een enkele passage, die wat dorder dan andere lijkt (mis schien komt hij juist in den aanvang voor), maar vooral: men trachte niet, haastig te lezen. De gegevens krijgen pas leven door een onophoudelijke en consequente ver gelijking met den onvolprezen plattegrond van den Heer ter Meer Derval, die deze met behulp van kadastrale gegevens uit het begin van de vorige eeuw heeft samen gesteld. In de twee eeuwen, die tusschen het tijdperk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 82