- HET BUITENHOF 68 vol- van deze gegevens en het door mij behandelde tijdperk verloopen zijn, is er veel veranderd, inderdaad; maar toch niet zooveel, of men vindt er met eenige studie en aandacht den toestand, zooals de jaren 1600 en daar omtrent hem te zien hebben gegeven, wel op terug. Zon der deze kaart zouden mijn gegevens niet voor nauw keurige rangschikking vatbaar zijn geweest. Maar ik had en ook de lezer heeft nog een tweede geluk. Dat is het bezit van de schilderachtige en zoo uiterst minutieus geteekende kaart van Bos en van Harn van 1616. Een nauwgezette vergelijking van mijn gegevens èn met den plattegrond van den Heer ter Meer Derval, èn met de kaart van Bos en van Harn heeft mij menige puzzle tot oplossing doen brengen. Het is waar, uit een opgeloste puzzle is de spanning verdwenen. Voor den lezer is de aardigheid er dus af. Desniettemin, om zich van den toestand een gedetailleerde voorstelling te vor men, zal toch ook deze, van zijn kant, weer reconstruc- tiewerk moeten verrichten en aan het puzzlen gaan. Moge ook hij in de door hem te vinden oplossingen een doende belooning voor zijn moeite vinden! Maar vóór ik hem aan het werk laat, wil ik toch nog een kleinen rondgang met hem ondernemen en hem, evenals Bos en van Harn dit hebben gedaan en aan de hand van hun kaart, een overzicht in vogelvlucht geven van het Buitenhof in 1616. HET BUITENHOF IN 1616 Onze vaderen waren niet preutsch, maar toch hadden zij iets, dat op preutschheid geleek. Ze hielden de inti miteit van hun leven angstvallig afgesloten tegen de buitenwereld. Ze leefden achter een rookgordijn van decorum. Van wat binnenskamers gebeurde, lekte weinig of niets uit naar buiten. Dit gold zelfs voor het openbare

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 83