i VAN OMSTREEKS 1550 TOT 1650 69 leven. De Resoluties van de Staten, bestemd om in de openbaarheid te treden, werden zorgvuldig geformuleerd en genotuleerd. Maar van de wijze, waarop ze ontston den, weten we niets. Wie stelde deze, wie stelde die andere voor? Mysterie! Wie was in de oppositie? Mys terie! Wat waren de argumenten vóór en tegen? Mys terie! Welke tegenvoorstellen kwamen ter tafel? Mys terie! Was de Resolutie genomen, dan was de zaak afgedaan. Naar buiten was men eensgezind. Men trad de vergaderzaal uit als een Bestuurder, die geen aarze ling kent. Zwakke steeën en leemten bleven angstval lig verborgen. Zoo was het op elk gebied. Ook op het onze, dat van de topografische kaart. Bekijkt men de vogelvluchtkaarten van dien tijd de Gheyn, Bos en van Harn dan ziet alles er even netjes, gladjes en ordelijk uit. Maar o wee, de werke lijkheid! Zeker, die werkelijkheid was naar onze be grippen oneindig schilderachtig. Wij zijn beu van glad heid en symmetrie. Wat gaven wij er niet voor, als ons Binnen- en Buitenhof eens verlevendigd konden worden met iets van den ordeloozen wirwar van de zestiende eeuw! Men werpt mij misschien tegen, dat de zestiende eeuw toch de eeuw der Renaissance geweest is. Inder daad. Maar die Renaissance leefde vooral in de hoofden en harten, ze moest zich baanbreken door een Middel- eeuwsche wereld heen, die voorloopig nog de allesover- weldigende werkelijkheid was. Daarvan waren onze vade ren beu! Ze streefden naar orde, naar rust, naar vastheid en gaandeweg hoe langer hoe meer naar symmetrie. Van dat streven waren hun harten vervuld en een glans daarvan valt over hun prenten en afbeeldingen heen. Oneerlijk waren ze daarom niet. Nauwgezet van ge weten waren vooral en in hooge mate Bos en van Harn. Tot in geringe détails is hun kaart betrouwbaar nóg

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 84