Schudjebeurs als van de herberg „De Zoete Inval” vrij nauwkeurig te kunnen bepalen. Eerst breng ik dan de gegevens, die op Schudjebeurs betrekking hebben. Schudjebeurs. Bij deze kleine hofstede behoorde nominaal 6 morgen land, ten westen begrensd door den weg naar Scheve- ningen en ten zuiden door den buurtweg (westelijk deel van de latere Javastraat) en zeewaarts zich uitstrekkend tot de duinen over de Beek. Deze stroomde er dus aan den noordkant doorheen van west naar oost. Het laagste en beste gedeelte van de 6 morgen bevond zich onge twijfeld in de buurt van de Beek. Er lag noord van de Beek nog een sloot, die de afgrenzing tegen de duinen vormde. Bij het huis en in het oostelijke gedeelte was de grond hooger en kwamen lage duintjes voor 86Het terrein stond tegen het eind van de 16de eeuw bekend onder den naam van de Heulweide. Deze benaming heeft men te zien als tegenhanger van die van het Heul- weitje aan de overzijde van den Scheveningschen weg. Beide danken den naam aan de ligging naast de heul of brug over de Beek in den Scheveningschen weg ter hoogte van het latere tolhek. Dit terrein van 6 morgen maakte omstreeks de helft van de 16de eeuw deel uit van een geheel van lande rijen, groot nominaal 21 morgen, dat van den Scheve ningschen weg tot dicht onder den Raamweg reikte en noord van het erfpachtsland van mr. Joost Sasbout en van het land van mr. Hanneman lag, dit laatste tevens TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 93 8G) Kaart no. 1969 in Arch. Delfland. Verg, ook een paar foei- leelijke kopieën van teekeningen van het huis en omgeving in de verzameling prenten van het Gemeente-archief van Den Haag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 107