TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 101 gedoopt was 108) Jaarb. Die Haghe 1944 bl. 95 onder letter G. 109) Jaarb. Die Haghe 1910, bl. 288. den Bosch voor zijn minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met Grietje Maartens zal. ged. en ten slotte Sara Mathijs, vermoedelijk dus een zuster van Maarten Mathijsz. Kon ik in 1944 nog geen vroegeren datum dan 1640 aanhalen voor den naam Schudjebeurs 108zoo kan thans het bestaan van dien naam naar het jaar 1623 verlegd worden. Het van ouds bekend gestaan hebben van de woning onder dien naam in 1640 zou er voor pleiten, dat ze dadelijk bij haar oprichting zoo is. Een tijdsruimte van bijkans een halve eeuw blijkens andere voorbeelden lang genoeg om in 1640 de uitdrukking „van ouds” te rechtvaardigen. De slotsom van deze uiteenzetting kan dus niet anders luiden dan dat het woninkje Schudjebeurs op zijn vroegst in de laatste dekade van de 16de eeuw neer gezet is. De fantasie zal de rol der geschiedenis moeten overnemen voor wie het ontstaan van Schudjebeurs naar een verder verleden wenscht te verschuiven, tenzij te eenigertijd nog aanvullende gegevens aan het licht mochten komen. Ten slotte merk ik nog op, dat ik tot dusver geen aanwijzing heb gevonden, dat Schudjebeurs bepaaldelijk een herberg geweest zou zijn in den eersten tijd van zijn bestaan en aan die hoedanigheid zijn naam te danken zou hebben. Morren merkt te dien opzichte alleen op, dat het wel een heilig huisje zal zijn geweest, omdat het uithangbord „Schud je beurs” of „Schud de beurs” voorheen een gebruikelijk opschrift was voor een herberg, waarbij dan een omgekeerde beurs, die leeg geschud werd, geschilderd stond109). Verband met de aanwezigheid van een tol ware echter ook denkbaar,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 115