DE HEER LEYDEN EN DE 102 De Zoete Inval. Dat de herberg De Zoete Inval bij zijn verdwijnen Delfland van Cruquius van 1712; kopie in Ver- van Scheveningen I bl. 17). 110) Mededeelingen v/d Vereeniging ter beoefening der geschie denis van 's-Gravenhage II bl. 141, De Zeestraat (bl. 143/144). Het octrooi voor den tol nam voor goed een einde in 1597. 11J) J. Schrijnen, Nederlandsche Volkskunde, 1933, II, bl. 65. 112Om bij Haagambacht te blijven zoo kende men in de duinen ten NO van het dorp Scheveningen een ontginning van dien naam (Kaartboek van maas, Gesch. maar dan natuurlijk niet met den tol aan den Scheve- ningschen straatweg, die eerst van 1664 dateert, doch met dien, welke een tijdlang aan het Noordeinde ge heven is, nl. van 1561 tot ongeveer het einde van de 16de eeuw 110 De naam Schuddebeurs heeft echter nog een ver wante verklaring gevonden, die m.i. zeer wel op ons boerenplaatsje toepasselijk te achten is. Schrijnen ver duidelijkt den naam door de woorden: die veel geld kostte 1X1Als men in het oog houdt, dat Schuddebeurs of -bors de naam is van eenige polders in Z.W.-Neder land, dan lijkt deze uitlegging van den naam wel heel aannemelijk. Voor een stuk geest- en duinland, dat niet zonder groote inspanning en vooral niet zonder opoffe ring van veel kosten tot bruikbaar teel- of weiland te herscheppen is, lijkt de naam eveneens zeer gepast. Schuddebeurs stelt dan in de beteekenis van „veel geld verslindend, maar mogelijk op den duur toch nog voor deel latend” een wat gunstiger toestand voor dan de eigennaam Kostverloren, die het besteede geld onver bloemd als weggegooid voorstelt en die op allerlei gron den in ons vaderland geen zeldzaamheid is112).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 116