DE HEER LEYDEN EN DE 104 116) De oostbelending heet thans Mallemolen (ten zuiden van de Javastraat). De zuidbelending werd gevormd door wat tegen woordig ook Frederikstraat heet, maar voordien een deel van de straat de Mallemolen uitmaakte; het begrenst het kazerneterrein aan de noordzijde. De noordbelending, de heerweg, komt ongeveer over een met het straatje Schuddegeest, dat achter de huizen aan de noordzij van de .Javastraat schuil gaat. 117) Transp. Den Haag, inv.no. 437, f. 404, 15/6/1655, klapper- no. 551. Ariensz. Groen (gehuwd met Leentje Joosten) te zamen drie hont teelland. Dit stukje werd aan drie kanten omsloten door wegen, nl. O. en Z. door den Denneweg en N. door den heerweg116). De westgrens kwam ongeveer in het verlengde van het stuk Denneweg benoorden de valbrug te liggen. Het verkochte per ceeltje vormde dus het oostelijke uitsteeksel van het weiland, dat aan het einde van den ouden Denneweg zijn eigenaardigen, dubbel geknikten loop gaf. De beide koopers ontdeden zich al kort daarna van dezen grond en wel in vier van oost naar west strek kende strooken van ongelijke breedte. In 1644 verkoch ten ze de drie noordelijkste en in 1647 het overschietende vierde gedeelte. In alle vier gevallen is alleen sprake van erven, niet van er op staande huizen. Eerst bij latere overdrachten komt de uitdrukking huis en erf in dien hoek te pas. In Augustus 1654 is er aanwijzing, dat Joost Jacobsz. overleden is. In den loop van het jaar daarop verkoopen de kinderen en erfgenamen van hem, thans Joost Jacobsz. Ruyghrock geheeten, en van zijn vrouw hun aandeel in de erfenis van het bewuste weiland aan een der mede- erfgenamen, nl. Yeffgen Joosten Ruyghrock, gehuwd met Vincent Claasz. van der Linde(n) 117Deze Sent of Cent van der Linde(n) blijft dan voor langen tijd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 118