TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 105 8 de westbelender van de erven in den hoek van den Denneweg of Mallemolen, totdat hij omstreeks den overgang van de nieuwe eeuw vervangen wordt door een lid van de familie Van der Kun 118Richardus van der Kun was nl. getrouwd met een dochter van Vincent Claasz. van der Linden en volgde zijn schoonvader blijkbaar op in het bezit van het weiland. Als west belender van den hoek komt hij in overdrachtsakten toevallig pas in 1712 voor, maar in 1703 vond ik hem reeds als eigenaar van het weiland. Even na 1700 moet de naam „De Zoete Inval” reeds bestaan hebben, want hij komt op de kaart van Cruquius in het kaartboek van Delfland, dat in 1712 van de pers kwam, reeds voor. In de transportregisters verschijnt hij pas in 1729, voor zoover ik heb kunnen nagaan. Deze gegevens laten wel geen andere slotsom toe dan dat noch op het stuk grond, dat Joost Jacobsz. in 1643 van het weiland afscheidde en verkocht, noch op het weiland zelf in 1655 een huis aanwezig was. Evenmin bleek dat het geval te zijn, zooals we reeds zagen, ten aanzien van de jaren 1611 en 1561. Ook op een kaart, die volgens bepaalde aanwijzingen daarop uit den tijd tusschen 1621 en 1641 moet dagteekenen, ontbreekt ter plaatse elk spoor van bebouwing met huizen 119Er is dus gerechte aanleiding voor het vermoeden, dat De Zoete Inval zijn bestaan niet hooger kan op voeren dan tot ongeveer het midden van de 17de eeuw. Maar ver dere gegevens stellen de gelegenheid open om iets naders omtrent zijn wordingsgeschiedenis mee te deelen en ik wil ze hier om een dubbele reden niet achter- lls) Dr. H. E. van Gelder, Memorie betreff. het voorgeslacht van E. A. M. van der Kun. 1914. 11B) A.R.A. Den Haag, kaart no. 3286.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 119