Dames en Heeren, VERSLAG OVER DE LOTGEVALLEN DER VEREENIGING „DIE HAGHE” IN DE JAREN 1940—MEI 1945 uitgebracht door den Voorzitter Dr. H. E. van Gelder in de eerste bijeenkomst na de bevrijding op 23 November 1945. Het is met een gevoel van vreugde, dat ik vanavond weder eene vergadering van Die Haghe zal mogen presi- deeren, U kan verwelkomen en uitnoodigen onze gewone werkzaamheden weder te beginnen. In 1940 zijn wij nog driemaal bijeen geweest. Op Maandag 11 Maart hield de Algemeene Rijksarchivaris Mr. R. Bijlsma een lezing over: De wijste man van Europa, Mr. Frangois Fagel, griffier der Staten-Generaal tijdens zijn laatste levensjaren, 17431746. Op Maandag 8 April volgde Dr. G. Stuiveling met een rede over: Carel Vosmaer op de grens van twee tijdperken, terwijl op Woensdag 8 Mei een Algemeene Vergadering werd gehouden, waarna Dr. M. Schneider sprak over: De voorgeschiede nis van de Algemeene Landsdrukkerij te ’s Gravenhage. Dit was onze laatste bijeenkomst. Daarna is het Bestuur nog bijeengekomen en heeft plannen beraamd voor ex cursies en lezingen, maar het bleek beter om daaraan maar geene uitvoering te geven. Niet in de openbaarheid komen, niet de aandacht trekken was de methode om te zorgen, dat de bezetter zich niet ging bemoeien met onze

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 11