VERSLAG OVER DE LOTGEVALLEN DER 2 vrijheid of begeerige blikken zou slaan op onze bezit tingen, en die als van andere niet-commercieele vereeni- gingen in de wacht zou sleepen. Deze toeleg is gelukt en het oog van de Duitschers is niet op ons gevallen. Toch hebben wij onze leden niet vergeten. Zij konden nog tegen gereduceerde prijs toegang krijgen in 1940 op de Tentoonstelling het Tijdperk van de Camera Obscura, en in 1942 zijn zij rondgeleid op de Tentooonstelling de Groei van 's Gravenhage. In 1944 tenslotte mochten zij Oud Leiden bewonderen rondgeleid door onze zuster vereniging. En dan nog in 1943 konden wij een Jaar boek uitgeven, daarna was het papier niet meer te krij gen, althans niet meer beschikbaar. De Jaarboeken, die verschenen zijn, waren niet ma gerder dan vroegere, hun inhoud even deugdelijk als wij dat gewoon waren. En ik kan U nog verder geruststel len: verschillende onzer medewerkers hebben niet stil gezeten, zelfs in de moeilijke maanden die sedert Sep tember ’44 verliepen, en zoodoende heeft het Bestuur thans bij onzen drukker zooveel copie kunnen bezorgen, dat wij aan onze leden over eenigen tijd twee jaarboeken tegelijk zullen kunnen aanbieden, namelijk het achter stallige van 1944 en het boekje dat dit jaar verschijnen moet; beide boeken hebben weer het gewone formaat en hun inhoud zal zeker allen bevredigen, die belangstelling hebben voor de rijke geschiedenis van onze stad. Zoo zijn wij dus weder geheel bij. En in dat verband wil ik U nog meer mededeelen van de plannen voor de voortzetting van onze jaarboekenreeks. Het Bestuur heeft namelijk besloten om zoo eenigszins mogelijk het jaarboek voor 1946 den vorm te geven van een oorlogs dagboek over de jaren 1940 tot ’45. Wellicht herinnert gij U, hoe wij na den vorigen wereldoorlog een dagboek konden publiceeren, dat op onderhoudende wijze de ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 12