DE HEER LEYDEN EN DE 106 120) R. L. de Haes, Van Haagsche koffiehuizen I Jaarb. Die Haghe 1906, De Zoete Inval, bl. 461; II Jaarb. Die Haghe 1907, De Zoete Inval, bl. 212. Zie nog Th. Morren, Jaarb. Die Haghe 1910, bl. 111. rar) TranSp. Den Haag, inv.no. 434, f. 410v, 19/7/1645, klapper- no. 1930. De westbelending hierin kan niet op het verkochte ge deelte slaan, maar wel op het erf in zijn geheel, want het verkochte was de oostelijke, grootste helft van de strook en westwaarts niet door Joost Jac. Sijburch, maar door den kooper van de geheele strook in 1644, nl. Jasper Arentsz. Cleij belend. Verg. Transp. Den Haag, inv. no. 438, f. 59v, 29/5/1657, klapperno. 883, waarin men echter 19/7/1645 in plaats van 1635 leze; als noordbelending is niet de weg, maar de eigenaar van terrein aan de overzijde van den weg opgegeven. Bij den verkoop van grond bij den Mallemolen in 1860 blijkt die weg te behooren aan de zuid ervan liggende per- ceelen. houden. Vooreerst versterken zij’ mijn betoog aangaande het late ontstaan van De Zoete Inval en ten tweede verschaffen zij aan de beoefenaars van de plaatselijke Haagsche geschiedenis een allicht welkome aanvulling op het weinige, dat de schrijver over de Haagsche koffiehuizen omtrent deze buitengelegenheid te berde wist te brengen120). Van de 4 strooken, die, tezamen uitmakende de 3 hont, in 1644 en 1647 als onbehuisde erven verkocht werden, lijkt mij vooral de tweede van het zuiden af van belang te zijn bij het ontstaan van de Zoete Inval en wel omdat verschillende opvolgende eigenaars ervan iets met de dranknering hadden uit te staan. Noch met het noordelijkste erf, dat reeds in 1645 door een dwars- scheiding in tweeën gesplitst werd121), noch met het van het noorden af tweede grondstuk is dat het geval. Dit laatstgenoemde perceel behoorde sinds minstens 1657 aan een juffr. Sinapius, vermoedelijk aanvankelijk de weduwe van Dr. Cornelius Sinapius, later stellig haar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 120