DE HEER LEYDEN EN DE 116 Hardenberg zich op de kaart tot een eindweegs in den Waalsdorpschen weg152). Den heer Leyden leek het echter waarschijnlijker, dat de weg ongeveer bij het overschrijden van de grens tusschen west- en oostambacht niet zijn richting naar en door „het park van Zorgvliet” nam, maar naar het ZO om boog en in het Dekkerslaantje en de Laan van Schudde- geest, dus ongeveer in de tegenwoordige Groothertogin- nelaan, de Laan van Meerdervoort en de Javastraat zijn vervolg heeft gehad 153De heer Hardenberg is in dezen het zelfde gevoelen toegedaan als de heer Leyden; ook hij laat den Rijnweg te beginnen bij de boerderij Hanenburg naar de Laan van Meerdervoort afzwenken en de Javastraat volgen154). Men vraagt zich met eenige verwondering af, hoe twee zoo sterk uit elkaar loopende opvattingen als de heeren Pabon en Leyden voorstaan, bij een naar beider inzicht zoo belangrijken ouden verkeersweg naast elkaar kunnen bestaan. Ware öf de een óf de ander met dwingende bewijzen komen aandragen, dan zou de beslissing, wie in deze aan gelegenheid het gelijk aan zijn zijde heeft, niet moeilijk vallen. Maar beider betoog is van zulke bewijzen ge speend. De heer Hardenberg is het pas, die aan akten materiaal den loop van den Rijnweg o.m. in de nabijheid van Den Haag heeft trachten te bepalen. Maar zelfs hij lijkt mij daarbij voor het oostambacht van Den Haag niet ten volle geslaagd. Weliswaar beroept de heer Hardenberg zich op de kaart van Cruquius van 1712 152) Jaarboek Die Haghe 19251'27, bl. 939 met een kaart, waarop de loop van den Rijnweg naar opvatting van den schrijver is aangegeven. 153) Haagsch Maandblad XIV 1937, Hoe oud is Den Haag? 154Jaarboek Die Haghe, 1942, bl. 112193; Fig. 6 daarin is een schetskaart van de kuststreek met daarop aangegeven den loop van den Rijnweg. Verg, vooral bl. 168 noot 1.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 130