DE HEER LEYDEN EN DE 122 laan van een gesloten tot een open toegangsweg ge maakt werd. Dit en de omstandigheid, dat ze reeds van oudsher voor partijen lands ten westen van Gouds bezit als uitpad diende, maakt het verklaarbaar, dat ze gelei delijk den aard van een gemeenen weg aannam, waarop eerst de naam buurweg en later, toen het begrip heer weg tegenover niet-heerwegen bij het publiek zijn scherpe beteekenis verloor, ook wel de aanduiding heerweg toegepast werd162). In de 18de eeuw vindt men hem vermeld als: de weg naar de duinen, de weg naar de klingen, de gemeene weg naar de graaflijkheids- wildernissen, de gemeene achterweg, maar ook reeds in het begin dier eeuw als heereweg. De ontwikkeling van het begin van de Laan van Meerdervoort uit een par- tikulieren, naar een buitenhuis leidenden toegangsweg over buurweg naar heerweg mag gerechten twijfel doen rijzen aan identiteit met den Rijnweg. Die twijfel wordt nog machtig versterkt door de omstandigheid, dat men den naam Rijnweg nooit op dat stuk weg toegepast vindt, voor zoover ik heb kunnen nagaan 163). De naam Rijnweg, die op een kaartje bij een artikel van de heeren Ter Pelkwijk in de Levende Natuur van 1939 juist voor dezen weg of deze laan voorkomt, heeft ning behoorden (Transp. Den Haag, inv.no. 418, f. 148v, klapper- no. 90, 29/4/1610) zegt niets ten opzichte van zijn aard als weg. Het gemeen of openbaar zijn van een heerweg kon heel goed sa mengaan met een ligging of een gebaand zijn op partikulieren grond. In Holland beslisten de hoogheemraadschappen in hun be stuursgebieden, welke wegen tot de heerwegen gerekend werden, ongeacht de wijze van hun ontstaan. 162) £)e overgang in beteekenis van buurweg naar gemeene weg of heerweg vindt men misschien aangeduid in de betiteling van een weg als gemeene buurweg, die ik een enkele maal aantrof. 103) Zie bijlage I.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 136