TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 123 in deze aangelegenheid geen bewijskracht164). „De kaart van Floris Balthasar (fig. 1) toont ons, hoe die duinen er globaal uitzagen" schrijven zij. Hun fig. 1 is echter wel geteekend naar, maar geen zuivere kopie van de kaart van dien landmeter. Mij is geen kaart van Floris Balthasar bekend, waarop de naam Rijnweg in het oostambacht voorkomt en dus ook niet op de plaats, waar men dien naam op hun figuur ziet staan. Ik acht die naamgeving slechts een vrijheid, die de schrijvers zich veroorloofden, vermoedelijk omdat zij den door den heer Leyden voorgestanen loop van den Rijnweg ken den en dien voor juist hielden. Het verdient nog vermelding, dat bij het bestuur van de Domeinen omstreeks 1700 de naam Kruisweg in zwang schijnt geweest te zijn om het westelijk uiteinde van de (latere) Javastraat tezamen met het er tegen overliggende begin van de (latere) Laan van Meerder- voort aan te duiden 165Met den Scheveningschen weg vormden zij ter plaatse inderdaad een kruispunt. Hoe staat het nu met de naamgeving van den weg, die tegenover de zoo juist beschouwde laan op den weg naar Scheveningen uitmondde, met de latere Javastraat dus? Eerst behandel ik het gedeelte van dien weg, dat van den Scheveningschen weg tot de huidige Malle molen (den alouden Denneweg) reikt166). Het blijkt 164A. J. en J. J. ter Pelkwijk in de Levende Natuur XLIV, afl. 8, 1/12/1939. ies) Ao 1695 Zie Morren: Zorgvliet, Buitenrust en Rustenburg, bl. 53. A° 1710. T.z.p. bl. 54 en Appoint. Rekenkamer, bk. 26, f. 62, 27/3/1710. 1GC) Zie bijlage II. Ter wille van de beknoptheid zijn hierin al leen opgenomen die gevallen, waarin dit stuk weg als buurweg en lei- (lijd-)weg voorkomt, dus niet de talrijke gevallen met de bena mingen heerweg, gemeene weg, enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 137