TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 125 168) Zie bijlage III. Ter wille van de beknoptheid vermeld ik hierin alleen de gevallen, waarin het stuk weg als Rijnweg voor komt, dus niet de gevallen met heerweg, enz. 1S9) De akte van dit jaar wordt door mr. Hardenberg genoemd onder het nummer 365. (Jaarb. Die Haghe 1942, bl. 168, noot 1). schen Weg, staat het geval anders168). De betiteling Rijnweg kwam ik daarvoor driemaal tegen en wel twee maal bij belending van land, dat als westgrens den Denneweg heeft, dus nog vlak bij den (lateren) Slijp- molen (1543 169), 1561). Later is in de belending van dat zelfde land de naam Rijnweg door de aanduiding heerweg vervangen (1578, 1611). In 1538 komt de tegenwoordige Wassenaarsche W^eg veel verder oost waarts, maar nog in Haagambacht als Rijnweg in een belending voor. Overigens vond ik tot dusver voor het stuk weg tusschen den Denneweg en de grens Haag ambachtWassenaar geen andere benamingen dan weg, heerweg, en in 1808 reeds die van ,,de zoo genaamde Wassenaarsche weg”. Het valt dus op, dat in tegenstelling met het gedeelte tusschen Denneweg en Scheveningschen weg hier de naam buur- of leiweg gemist wordt. De beschouwing van al deze feitelijke gegevens leidt voorloopig tot de volgende slotsom. Het beginstuk van de Laan van Meerdervoort en het gedeelte Javastraat tusschen den Scheveningschen weg en de Slijpmolen komen, voor zoover ik heb kunnen nagaan, nooit onder den naam van Rijnweg voor, terwijl op dat bedoelde beginstuk en op dat zoo juist aangeduide deel van de Javastraat soms wel benamingen worden toegepast als buurweg of lijdweg, die in een bepaalde tegenstelling staan tot heerweg, al wordt het onderscheidt vooral in lateren tijd niet steeds scherp in het oog gehouden, met dien verstande dat de benaming lijdweg of buurweg

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 139