VER. „DIE HAGHE" IN DE JAREN 1940—MEI 1945 3 beurtenissen van dat tijdperk in onze gedachten terug riep. Hetgeen in de nu doorstreden jaren over ons volk en onze stad is gegaan was heel wat erger, ging heel wat dieper dan het gebeurde in 1914 tot '18. Het ligt voor de hand, dat velen hebben opgeteekend wat hen overkwam, wat zij hoorden en zagen. Ons bestuur wil trachten eenige van deze dagboekaanteekeningen ter beschikking te krijgen om daaruit het verhaal te laten samenstellen, dat een document voor ons Haagsche leven in oorlogstijd zal moeten zijn. Ik zeg dat hier, opdat er aan bekendheid gegeven worde en wellicht deze en gene ook buiten onzen kring worde aangemoedigd om zijn aan- teekeningen te onzer beschikking te stellen. Reeds heeft de redactie zelve voor onze gebruikelijke Kroniek gere geld aanteekeningen gemaakt uit de dagbladen. Maar als wij even in onze gedachten terugroepen wat ons de dagbladen vertelden, dan weten wij ook, hoeveel voor een juiste kennis van het tijdvak daaraan nog ontbreekt. Mag ik U een voorbeeld noemen, dan zult gij daaruit tevens zien, dat ons Bestuur ook in het verborgen nog wel iets heeft kunnen doen. Gij zult U herinneren hoe reeds in het einde van 1940 de Duitsche eisch werd ge steld, dat het tramverkeer op het Plein zou worden op geheven en dat dus het eindpunt van de lijnen op Rijs wijkDelft en WassenaarLeiden zou moeten worden verlegd. De Directie van de H.T.M. moest aan dien eisch toegeven en in overleg met Gemeentelijke autori teiten werd besloten het tramverkeer naar het Lange Voorhout te verleggen. Hoe zeer men zou kunnen in stemmen met het denkbeeld, dat het oude statige Plein en in verband daarmede de drukke Pooten en onze mooie Vijverberg van de onrust van het tramverkeer zouden worden verlost, de ruil om een der mooiste, meest indrukwekkende en stemmige deelen onzer oude

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 13