VERSLAG OVER DE LOTGEVALLEN DER 4 stad, Huygens' Batave Tempe daarvoor dan wel te be stemmen, bracht ons van kwaad tot erger. Uw voorzitter en ondervoorzitter overlegden en zonden naar twee zij den een protest en een vraag op hulp. Het protest bij het Gemeentebestuur bleef zonder resultaat, maar de hulp van de plaatselijke Monumenten Commissie bleef niet uit. Het is de verdienste van Dr. Jan Kalf, die ook als Rijksinspecteur voor Kunstbescherming kon optreden, dat hij door persoonlijk te pleiten bij den Rijkscommis- saris van deze de beschikking wist los te krijgen, welke ons Voorhout voor deze ramp wist te behoeden. Dat Die Haghe hier werkzaam aandeel had, door tot deze, door Dr. Kalf zelf als „wanhoopsdaad” gekenschetste poging den stoot te geven, mag dunkt ons niet slechts de leden onzer Vereeniging, maar ook alle Hagenaars dankbaar stemmen. De mogelijkheid, dat het Voorhout, wanneer eenmaal alle herinneringen aan Ortscomman- dant en Town Major en aan de andere prikkeldraad en autoparkeerterrein met zich brengende diensten zullen zijn verdwenen, dan weder een rustig en voornaam deel van het hart onzer stad kan worden is er door open gebleven. Nog op ander gebied hebben wij onze werkzaamheden kunnen voortzetten. Onder leiding van ons medebe stuurslid, den Gemeente-archivaris zijn de daarvoor door ons gesalarieerde dames geregeld voortgegaan met het samenstellen van een klapper op de notariëele protocol len. Sedert het laatste verslag dat U werd uitgebracht zijn daarvan bewerkt: 51 deelen, met ongeveer 42000: fiches, welke ook zijn gecollationneerd en ingevoegd. In het geheel zijn thans alle registers tot 1670 bewerkt en van die tusschen 1670 en 1680 reeds 180 deelen. Ook een lacune in de transportregister-klapper is nu gevuld. Dat deze arbeid ongestoord kon worden verricht, althans

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 14