TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 127 171) Univ. Bibl. Leiden, Mus. Geogr. Bodellianum, port. 16, no. 123. Verg, kaart no. Ill van deze bijdrage met toelichting. 172) Transp. Den Haag, inv.no. 474, f. 142, klapperno. 669, 15/9/1783. Philip Floris de Lille had in 1761 de woning Meerder- voort en in 1763 de voormalige woning van resp. Goud, Van Arckel en Doublet gekocht. (Transp. Den Haag, inv.no. 466, f. 270v, klapperno. 174, 23/12/1761 en inv.no. 467, f. 154v, klap perno. 565, 28/12/1763). mer genoeg heeft Floris Balthasar dezen weg niet met een naam belegd, doch het lijdt voor niemand, die zich met den Rijnweg bezig gehouden heeft, twijfel, dat althans het gedeelte van den weg west van het naar Westerbeek gerichte duinpad met den Rijnweg identiek is. Ongeveer van dit duinpad af laten echter zoowel de heer Leyden als de heer Hardenberg den Rijnweg schuin over het binnenduin afzwenken en ten slotte overgaan in het pad, dat den zuidrand dier duinen volgende te genover den verbindingsweg tusschen Denneweg (Mal lemolen) en Scheveningschen weg uitmondt. De voortzetting van den uit het Westland komende Rijnweg heeft ongetwijfeld zoo bestaan als Floris Bal thasar ze geteekend heeft, dus recht doorloopende naar den Scheveningschen weg. Dit kan zoowel met behulp van andere kaarten als door middel van schriftelijke gegevens bewezen worden. Eerst zal ik de kaarten laten spreken om daarna het woord aan de akten te laten. Vooreerst valt er dan te wijzen op een met de pen geteekend schetskaartje, dat weliswaar niet van een jaartal voorzien is 171maar dat hoogstvermoedelijk betrekking heeft op den koop van een stuk duin, het welk in 1785 door den in dat jaar nieuw opgetreden eigenaar van Hessenhof, den raadpensionaris Bleiswijk, van den heer De Lille overgenomen werd 172Men ziet op de kaart aangegeven de grenzen van de buitenplaats

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 143